சன்மார்க்க சங்க 150 ஆவது ஆண்டு சிறப்பு வெளியீடு

இந்த நோட்டு முழுவதுமாக மகாமந்திரத்தை எழுதி திரும்பத்தருபவர்களுக்கு ” அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் வழிபாட்டுத் தொகுப்பு நூல் ” வழங்கப்படும் . இவ்வாறு 5 நோட்டுகள் எழுதும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஊக்கப்பரிசாக ” திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் வரலாறும் உபதேசங்களும் ” நூல் வழங்கப்படும் . 10 நோட்டுகள் எழுதுபவர்களுக்குச் சிறப்புப் பரிசாக “திருவருட்பா ஆறு திருமுறைகளும் உரைநடையும் ” அடங்கிய நூல் வழங்கப்படும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *